OSP KLEMENTÓW

Ochotnicza Straż Pożarna

nag100.jpg

Fund002.jpg

 

PO_098_OSP.jpgAKTUALNOŚCI


Walne Zebranie OSP Klementów

11-02-2019 19:16:20

W sobotę 09 lutego 2019 roku w nowo rozbudowanej sali remizy strażackiej odbyło się walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Klementowie.  Zarząd jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klementowie zaprosił wszystkich swoich członków, gości wspierających a także przedstawicieli gminy Poddębice.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18.00

 

Porządek obrad:

 

    Otwarcie zebrania.

    Przyjęcie porządku zebrania.

    Powołanie przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

    Przedstawienie sprawozdania z działalności.

    Przedstawienie sprawozdania finansowego.

    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

    Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

    Udzielenia absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

    Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników finansowych za rok poprzedni.

    Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

    Wolne wnioski zebranych.

    Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

    Zakończenie zebrania.


Po odczytaniu sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i po przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2019 zarząd otrzymał absolutorium.

W zebraniu Klementowskich strażaków uczestniczył Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski, który pogratulował druhom z Klementowa osiągnięć inwestycyjnych w 2018 roku i wszechstronnej działalności, życząc dalszego rozwoju i równie znaczących sukcesów.


WA20194153-2.jpg

WA20194154-2.jpg

WA20194163-2.jpg

WA20194167-1.jpg

WA20194169-1.jpg

WA20194173-1.jpg

WA20194176-1.jpg

WA20194182-1.jpg

WA20194185-1.jpg

Wa20194189-1.jpg

WA20194199-1.jpg

WA20194200-1.jpg

 

Powrót do listy