OSP KLEMENTÓW

Ochotnicza Straż Pożarna

Artykuły

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

09-11-2017 21:16:45

 

Fund002.jpg

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie".

 


W dniu 9 listopada 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Klementowie podpisała
z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. „Centrum Integracji i Aktywizacji w Klementowie - rozbudowa i nadbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej".


Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności osób z grupy defaworyzowanej obszaru Lokalnej Grupy działania „Podkowa" poprzez zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury i integracji osób z niepełnosprawnościami, wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności miejscowości Klementów.


W ramach operacji zaplanowano następujące prace w ramach rozbudowy i nadbudowy budynku osp: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty dekarskie, ocieplenie stropu wraz z montażem płyty gipsowej, ocieplenie ścian, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, wykonanie posadzki, malowanie ścian wewnetrznych, prace w zakresie instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji wod.-kan., wentylacji i centralnego ogrzewania, a także budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.


W wyniku przeprowadzonych prac powstanie Centrum Integracji i Aktywizacji
w Klementowie, jako miejsce służące integracji, aktywizacji osób z grupy defaworyzowanej
z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Podkowa", w szczególności mieszkańców Klementowa. Centrum zapewni dostęp do usług kulturalnych, rekreacyjnych, aktywizacyjnych skierowanych dla mieszkańców.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Fund001.jpg

 

Powrót